دینـون

ناشر و صاحب امتیاز

مصطفی جعفری

نام و نام خانوادگی :مصطفی جعفری
جنسیت :ثبت نشـده
سـال تولـد :1334
استان و شهـر :کرمانشاه،کرمانشاه
دیـن و مذهب :شیعه امامیه
وضعیت تاهل :ثبت نشـده
میـزان تحصیلات :کارشناسی ارشد
رشتـه تحصیـلی :علوم قرآن وحدیث
شغـل :استاد دانشگاه(بازنشس
امتیـاز فنـی :0 واحـد
میـزان درآمـد :0 تومـان
درآمـد دریافتـی :0 تومـان
موجـودی پنـل :0 تومـان

مصطفی جعفری

مصطفی جعفری

امتیـاز فنـی :0واحد


پرسـش سـوال
ثبت نـام :1399/08/28
فعالیـت :1399/09/02
شناسـه :12
صفحـه :mos281400

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir