دینـون

ناشر و صاحب امتیاز

مجتبی قنبری

نام و نام خانوادگی :مجتبی قنبری
جنسیت :مرد
سـال تولـد :1354
استان و شهـر :کرمانشاه،کرمانشاه
دیـن و مذهب :اسلام ،شیعه
وضعیت تاهل :متاهل
میـزان تحصیلات :دیپلم
رشتـه تحصیـلی :ادبیات وعلوم انسانی
شغـل :
امتیـاز فنـی :0 واحـد
میـزان درآمـد :0 تومـان
درآمـد دریافتـی :0 تومـان
موجـودی پنـل :0 تومـان

مجتبی قنبری

مجتبی قنبری

امتیـاز فنـی :0واحد


پرسـش سـوال
ثبت نـام :1399/09/01
فعالیـت :1399/11/14
شناسـه :17
صفحـه :ghanbari54

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir