دینـون

ناشر و صاحب امتیاز

لارتین

نام و نام خانوادگی :لارتین
جنسیت :زن
سـال تولـد :0
استان و شهـر :کرمانشاه. کرمانشاه
دیـن و مذهب :اسلام. شیعه
وضعیت تاهل :ثبت نشـده
میـزان تحصیلات :کارشناسی ارشد
رشتـه تحصیـلی :ریاضی
شغـل :مدرس
امتیـاز فنـی :718 واحـد
میـزان درآمـد :0 تومـان
درآمـد دریافتـی :0 تومـان
موجـودی پنـل :0 تومـان

لارتین

لارتین

امتیـاز فنـی :718واحد


پرسـش سـوال
ثبت نـام :1399/10/04
فعالیـت :1399/11/25
شناسـه :26
صفحـه :emamreza

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir