دینـون

ناشر و صاحب امتیاز

علی عباسی

نام و نام خانوادگی :علی عباسی
جنسیت :مرد
سـال تولـد :0
استان و شهـر :
دیـن و مذهب :شیعه
وضعیت تاهل :متاهل
میـزان تحصیلات :
رشتـه تحصیـلی :ریاضی
شغـل :
امتیـاز فنـی :147 واحـد
میـزان درآمـد :0 تومـان
درآمـد دریافتـی :0 تومـان
موجـودی پنـل :0 تومـان

علی عباسی

علی عباسی

امتیـاز فنـی :147واحد


پرسـش سـوال
ثبت نـام :1399/09/02
فعالیـت :1399/09/02
شناسـه :18
صفحـه :aliabbasi

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir