دینـون

ناشر و صاحب امتیاز

سلیمانی

نام و نام خانوادگی :سلیمانی
جنسیت :مرد
سـال تولـد :1333
استان و شهـر :خوزستان شهرستان شوش
دیـن و مذهب :شیعه
وضعیت تاهل :متاهل
میـزان تحصیلات :دیبلم
رشتـه تحصیـلی :
شغـل :معلم
امتیـاز فنـی :1524 واحـد
میـزان درآمـد :0 تومـان
درآمـد دریافتـی :0 تومـان
موجـودی پنـل :0 تومـان

سلیمانی

سلیمانی

امتیـاز فنـی :1524واحد


پرسـش سـوال
ثبت نـام :1399/08/30
فعالیـت :1399/08/30
شناسـه :14
صفحـه :999999

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir