دینـون

معرفی و زمینه فعالیت :

[PTitle]
 

این صفحه مکمل تدریسهای اینجانب در فرآیند آموزشِ درسهای هنر و کاروفناوری است.

 

حبیب عزیزی

حبیب عزیزی

امتیـاز فنـی :738واحد


پرسـش سـوال
ثبت نـام :1399/08/26
فعالیـت :1399/09/09
شناسـه :9
صفحـه :azizi

 

خوشنویسی با قلم

خوشنویسی با قلم

آموزش تکلیف خوشنویسی با قلم الخطاط و روش انجام آن. لطفا فیلم را با دقت ببینید و سپس اقدام به انجام تکلیف بر اس ...

1399/09/05104475

کاردستی محفظه در دار

کاردستی محفظه در دار

تدریس کاردستی ...

1399/08/2627048

ادامـه فهرست مطالب

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir